Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för Donkatzu AB Org. nr. 556957-9369 (“Donkatzu”) avseende tjänster på webbplatsen www.hyllad.nu (“hyllad.nu”) samt tillhörande Mobilapplikation. Genom att registrera dig som medlem på webbplatsen eller genom att skapa hyllningar godkänner du nedanstående allmänna villkor. Läs därför noggrant igenom de allmänna villkoren innan du använder tjänsten.

1. Tjänster
Donkatzu ger sina användare möjlighet att lägga upp hyllningar innehållande texter och bilder på personer som en medlem vill uppmärksamma genom en hyllning. Hyllningarna delas med andra användare och besökare genom publicering på hyllad.nu. Användare och besökare kan uppmärksamma andras hyllningar genom att ”applådera” dessa, samt komplettera användarinformation med persondata och kontaktinformation och att erbjudas utskick via e-post. Donkatzu förbehåller sig dock rätten att när som helst utan föregående information till medlemmarna ändra innehållet i tjänsterna. De aktuella tjänsterna framgår av den beskrivning som vid var tid finns angiven på webbplatsen.

2. Registrering
För att använda våra tjänster och publicera hyllningar kan du registrera dig på vår webbplats. Donkatzu förbehåller sig rätten att fritt pröva rätten till registrering och neka registrering när objektiva skäl föreligger. Du registrerar dig genom att fylla i det webbformulär som finns på webbplatsen. De uppgifter vi samlar in är bl.a. ditt namn, epostadress.

Du har även möjlighet att komplettera din profil med foto. Genom att ange persondata och kontaktuppgifter i formuläret eller i ”min profil” på webbplatsen intygar du att persondata som lämnas och kommer att lämnas är sann, uppdaterad och riktig. Du får inte skapa fler än ett personligt konto.

De personuppgifter du registrerar behandlas i enlighet med personuppgiftslagen och regleras i vår Personuppgiftspolicy.

Om du vill sluta använda ditt konto kan du antingen inaktivera eller ta bort det.

Att inaktivera kontot innebär att ditt konto spärras tillfälligt. Andra användare kan fortfarande se hyllningar du har gjort men du kan inte göra nya hyllningar. När du väljer att ta bort ditt konto raderas det permanent från hyllad.nu. Alla hyllningar du har gjort finns emellertid kvar.

3. Kontosäkerhet
För att använda våra tjänster måste du logga in på hyllad.nu genom att ange ditt användarnamn och lösenord.

Användarnamn och lösenord får inte avslöjas för obehöriga och skall förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång dessa uppgifter. Om det finns anledning att anta att användarnamnet och lösenordet har avslöjats för eller på annat sätt missbrukats av obehörig skall Donkatzu genast kontaktas.

Donkatzu kan inte hållas ansvarigt för eventuell förlust eller skada som orsakas av obehörig användning av ditt användarnamn och lösenord. Du kan hållas ansvarig för förluster som åsamkas Donkatzu och dess samarbetspartners på grund av att någon obehörig använder ditt användarnamn och lösenord.

4. Publicering av material på hyllad.nu
Användare på vår webbplats kan publicera hyllningar bestående av text och foton eller bilder.

Publicerat material granskas inte av Donkatzu och du ansvarar därför själv för dessa och kan hållas ansvarig för dem. Av detta skäl kan inte din anonymitet, t.ex. vid misstanke om brott, garanteras.

Donkatzus tjänster och webbplats får endast användas för att publicera hyllningar och skicka meddelanden som är förenliga med dessa allmänna villkor. Om Donkatzu uppmärksammar eller blir uppmärksammat på inlägg eller meddelanden som strider mot de allmänna villkoren eller i övrigt emot lag är Donkatzu berättigade att omedelbart ta bort dem från webbplatsen.

Du har möjlighet att uppmärksamma Donkatzu på hyllningar eller andra inlägg och meddelanden som du har anledning att anta strider mot dessa allmänna villkor eller tillämplig lagstiftning, genom funktionen rapportera hyllning.

Genom att publicera material på hyllad.nu garanterar du att du är innehavare av immateriella rättigheter som kan hänföras till materialet eller att du erhållit erforderligt tillstånd från rättighetsinnehavaren att upplåta nyttjanderätt till Donkatzus enligt dessa allmänna villkor. Om publicerat material innehåller personuppgifter enligt personuppgiftslagen avseende tredje man garanterar du att erforderligt samtycke för publiceringen inhämtats. Genom att acceptera dessa allmänna villkor medger du att Donkatzu utan ersättning till dig eller till tredje man och utan begränsning i tiden får kopiera, lagra, visa och publicera sådant material som du har publicerat. Donkatzus erhållna rätt kvarstår även efter att medlemskapet har upphört.

5. Otillåten användning av tjänsterna
Du får bara använda hyllad.nu och dess tjänster för privat bruk och får inte använda dem på ett sådant sätt att Donkatzu eller annan drabbas av olägenhet eller skada.

Tjänsterna får inte användas i strid mot dessa allmänna villkor, gällande lagar och regler samt Donkatzus särskilda anvisningar från tid till annan. Tjänsterna får inte användas till direktreklam, spam, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev m.m. Vidare får tjänsterna inte användas till

6. Åldersgräns
Hyllad.nu riktar sig inte till och är inte avsedd för barn under 13 år. Du måste vara minst 13 år för att använda våra tjänster och är du under denna ålder ska du inte lämna några uppgifter eller publicera något material på hyllad.nu om dig själv. Genom att registrera dig för eller använda hyllad.nu intygar du att du är över 13 år

7. Immateriella rättigheter
Alla immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt, varumärkesrätt, databasskydd m.m. vilka är häförliga till hyllad.nu eller dess tjänster tillhör Donkatzus. Du har inte rätt att ändra, kopiera, visa, publicera, reproducera, sända eller på annat sätt vidaredistribuera verk som härleds från eller utgör en del av Donkatzus tjänster eller utformning av dess webbplats.

8. Ansvar
Du ansvara ensamt för de åtgärder som du vidtar vid användandet av tjänsterna och webbplatsen. Genom att acceptera dessa allmänna villkor medger du att hålla Donkatzus skadelös för krav som tredje man riktar mot Donkatzus på grund av din användning av hyllad.nu. Vidare medger du att ersätta Donkatzus för samtliga förluster och skador, vare sig direkta eller indirekta, som åsamkas Donkatzus genom ditt handlande i strid med dessa villkor.

Donkatzus lämnar inga garantier avseende tjänsternas eller webbplatsens funktionalitet, tillgänglighet, kvalitet, säkerhet och användbarhet eller för publicerat materials riktighet.

Donkatzus ansvarar inte för obehörig åtkomst eller ändring av material som publicerats på webbplatsen. Vidare ansvarar Donkatzus inte för handlingar som är brottsliga eller som utgör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, vilka sker genom användning av hyllad.nu.

Med undantag för uppsåtliga och grovt oaktsamma handlingar orsakade av Donkatzus, ansvarar Donkatzus under inga omständigheter för eventuella direkta eller indirekta förluster eller skador.

9. Tvist
Tvister uppkomna i samband med dessa allmänna villkor eller användningen av hyllad.nu ska avgöras genom förenklat skiljeförfarande med en skiljedomare i enlighet med Stockholms Handelskammares skiljedomsregler. Avtalet ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag, utan dess tillämpning av regler om lagvalskonflikter.

10. Kontakta oss
Om du har några frågor kan du kontakta oss per telefon, e-post eller brev enligt information på sidan Kontakt